Algemene voorwaarden

  1. Behandelingen en aansprakelijkheid algemeen:

1.1. Healingpraktijk Heart and Soul verleent geen medische massages of behandelingen. Bij medische klachten dient opdrachtgever/cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

1.2. Opdrachtgever/cliënt dient bij voorkeur bij het maken van de afspraak dan wel uiterlijk 24 uur vóór de behandeling melding te maken van medische klachten, zwangerschap, medische behandelingen en/of gebruikte medicatie voor zover van toepassing.

1.3. Healingpraktijk Heart and Soul behoudt zich het recht voor een opdrachtgever/cliënt van behandeling uit te sluiten, wanneer bijzonderheden als bedoeld in artikel 1.2 niet of niet tijdig zijn gemeld en wanneer dit naar oordeel van Healingpraktijk Heart and Soul tot nadelige gevolgen voor de gezondheid van opdrachtgever/cliënt zou kunnen leiden. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

1.4. Opdrachtgever/cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Healingpraktijk Heart and Soul.

1.5. Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Healingpraktijk Heart and Soul. Healingpraktijk Heart and Soul kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen van Healingpraktijk Heart and Soul voortvloeien.

1.6. Healingpraktijk Heart and Soul stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.

1.7. De aansprakelijkheid van Healingpraktijk Heart and Soul, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

1.8. Alle door Healingpraktijk Heart and Soul opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W.

  1. Omgangsvormen, hygiëne, privacy

2.1. Healingpraktijk Heart and Soul verleent geen erotische of sensuele massages. Aanvraag wordt dan ook niet op prijs gesteld.

2.2. Healingpraktijk Heart and Soul behoudt zich het recht voor om een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van Healingpraktijk Heart and Soul geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

2.3. Bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever/cliënt aan derden worden verstrekt. Dit geldt ook voor persoonsgegevens op de website.

  1. Annulering/ wijzigen afspraak

3.1. Annulering van een behandeling is mogelijk tot 24 uur vóór aanvang.

3.2. Bij annulering van een behandeling binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling wordt de behandeling in rekening gebracht. Dit geldt ook voor ‘no-show’ (zonder afbericht niet op komen dagen).

3.3. Een behandeling kan binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling niet meer worden gewijzigd.

3.5. Healingpraktijk Heart and Soul stuurt als service per mail een herinnering van de afspraak. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.

3.6. Opdrachtgever/cliënt dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn.

3.7. De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of opdrachtgever/cliënt aanwezig is. Opdrachtgever/cliënt kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door afwezigheid/ niet tijdigheid van opdrachtgever/ cliënt. Restitutie/ korting vindt dan niet plaats.

3.8. Wanneer de behandeling door toedoen van Healingpraktijk Heart and Soul niet tijdig heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de opdrachtgever/cliënt zijn/ haar recht op een volledige behandeling. Restitutie/ korting vindt dan plaats of er wordt een nieuwe afspraak ingepland.

  1. Cadeaubonnen

4.1. Cadeaubonnen zijn voor onbepaalde tijd geldig. NB: wanneer u een cadeaubon met een behandeling heeft ontvangen, kan het zijn dat de waarde van de bon verschilt ten opzichte van de huidige tarieven. Als de bon wordt verzilverd, dan is het mogelijk om het verschil bij te betalen of de behandeling iets te verkorten.

4.2. Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.

4.3. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

4.4. De cadeaubon dient in één keer besteed te worden, tenzij anders overeengekomen.

4.5. De datum voor het verrichten van een behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van Healingpraktijk Heart and Soul en wordt in overleg met cliënt/opdrachtgever bepaald.

4.6. Annulering van bestelde cadeaubon is niet mogelijk.

4.7. Reproduceren van de cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van Healingpraktijk Heart and Soul sprake van is, zal aangifte worden gedaan.

4.8. Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via massagepraktijk Healingpraktijk Heart and Soul.

  1. Betalingen

5.1. Betalingen dienen bij voorkeur contant te worden voldaan.

5.2. Contante betalingen vinden direct na de behandeling plaats.

5.3. Betalingen per bank dienen, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen te worden voldaan op het op de factuur vermelde banknummer, onder vermelding van het factuurnummer.

5.4. Healingpraktijk Heart and Soul behoudt zich het recht voor betaling per bank te weigeren en pin dan wel contante betaling te eisen.

5.5. Bij uitblijven van de betaling is cliënt/opdrachtgever definitief in verzuim na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum.

5.6. Healingpraktijk Heart and Soul Massage kan een vordering op cliënt/opdrachtgever indien deze in verzuim is ter incasso overdragen aan een derde partij.

  1. Geschillen

6.1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

6.2. Op alle overeenkomsten, opdrachten en transacties van Healingpraktijk Heart and Soul is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

6.3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter.

  1. Slotbepalingen

7.1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7.2. De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Healingpraktijk Heart and Soul te allen tijde gewijzigd worden.

7.3. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Healingpraktijk Heart and Soul.

7.4. Een ieder die gebruik maakt van de diensten van Healingpraktijk Heart and Soul verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.